Általános szerződési feltételek

Hatályba lépés dátuma: 2020. október 21.

Üdvözli Zalai Norbert EV!

Köszönjük, hogy szolgáltatásainkat (a továbbiakban a „Szolgáltatások”) használja! Ha Ön (a továbbiakban: „Ön” vagy „Megbízó”) az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban tartózkodik, akkor – az esetleges kiegészítő feltételekben foglalt egyéb rendelkezések hiányában – a Szolgáltatásokat a Zalai Norbert egyéni vállalkozó (a továbbiakban a „Zalai Norbert EV”) nyújtja Önnek. A Zalai Norbert EV egy Magyarországon bejegyzett (Adószám: 66427746-1-33, nyilvántartási szám: 34928930) és magyar jog alatt működő egyéni vállalkozás, amelynek székhelye: 2120 Dunakeszi, Gárdonyi Géza utca 19.

Szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket.

Szolgáltatásaink eltérőek egymástól, így további feltételek vonatkozhatnak rájuk, amely feltételek az egyedi megbízási szerződésben (“Szerződés”) kerülnek rögzítésre. A Szerződés és a jelen általános szerződési feltételek képezik a Megbízó és a Zalai Norbert EV közötti teljes megállapodást a Szerződésben megjelölt és a Zalai Norbert EV által teljesítendő szolgáltatások és az általa elkészítendő anyagok, valamint a Zalai Norbert EV ezzel kapcsolatos felelőssége tekintetében.

Általános szerződési feltételek minden Szolgáltatásra vonatkozóan

1. A szerződés és a szerződő felek

A Zalai Norbert EV minden esetben jogosult a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül alvállalkozó(ka)t igénybe venni teljesítéséhez, azzal, hogy

 • az alvállalkozónak minden szükséges képesítéssel rendelkeznie kell a munka elvégzésére; és
 • a Megbízott az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

A Megbízó együttműködik a Zalai Norbert EV és annak alvállalkozóival a Szolgáltatások nyújtása során; ennek keretében a Megbízó – többek között – a Zalai Norbert EV és annak alvállalkozói számára hozzáférést biztosít a szükséges eszközökhöz, és szükség szerint rendelkezésükre bocsátja a Megbízó adatait, információit és munkatársait, illetve minden olyan személyt, akik közreműködése a Szolgáltatások nyújtásához szükséges. A Megbízó felel az alkalmazottai, valamint a megbízottjai munkájáért, a Megbízó vagy nevében a Zalai Norbert EV és alvállalkozói rendelkezésére bocsátott adatok és információk naprakészségéért, pontosságáért és teljességéért, valamint a Szolgáltatások részeként a Zalai Norbert EV, illetve annak alvállalkozói által bármilyen formában elkészített tanácsok, vélemények, jelentések és egyéb projekttermékek (“Projektanyagok”) gyakorlati alkalmazásáért.

A Zalai Norbert EV és annak alvállalkozói a Megbízó, illetve a Megbízó által kijelölt más személyek által a rendelkezésükre bocsátott adatokat ellenőrzés nélkül felhasználhatják, és azokra bármikor hagyatkozhatnak. A Szerződés teljesítésének alapfeltétele a Megbízó jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek kellő időben történő teljesítése, valamint a Megbízó Szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseinek kellő időben történő meghozatala és jóváhagyása. A Zalai Norbert EV és alvállalkozói jogosultak a Megbízó döntéseire és engedélyeire hagyatkozni. A Megbízó elfogadja, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges összes adatot, információt és dokumentumot közvetlenül a Zalai Norbert EV-nek a Szolgáltatásokat nyújtó munkatársai részére kell átadnia, abban az esetben is, ha az ilyen adatok, információk és dokumentumok a Zalai Norbert EV más munkatársai részére egy másik megbízás keretében már átadásra kerültek.

2. Szellemi tulajdonjogok

A Zalai Norbert EV-t a Szolgáltatásokkal összefüggésben megillető díjak maradéktalan kiegyenlítésekor Ön kizárólag a Szerződésben feltüntetett célokra szerzi meg az elkészült anyagok nem kizárólagos és át nem ruházható felhasználási jogát, a Szerződés egyéb rendelkezéseit figyelembe véve. A Zalai Norbert EV elképzeléseinek, koncepcióinak, know-how-jainak, módszereinek, eljárásainak, folyamatainak és képességeinek, valamint ezek változtatásainak az üzletmenet során történő használatára és közzétételére irányuló jogokat (ideértve korlátozás nélkül a szerzői jogokat, valamint az egyéb szellemi tulajdon feletti jogokat), valamint az elkészített anyagok tulajdonjogát a Zalai Norbert EV birtokolja. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásainkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára. Ne távolítsa el, tegye olvashatatlanná vagy módosítsa a Szolgáltatásainkban vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket.

3. Adatvédelem

A Zalai Norbert EV adatvédelmi irányelvei adnak tájékoztatást arról, hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat a Szolgáltatásaink használata során.

4. A Szolgáltatásainkért való felelősségünk

A jelen szerződési feltételekben vagy Szerződésben megállapítottakon kívül sem a Zalai Norbert EV-t, sem pedig a Zalai Norbert EV alvállalkozóit nem terhelik további kötelezettségek a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szolgáltatást a jelen formájában, a szakmai szabályai és az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó releváns jogszabályokban előírt módon biztosítjuk.

A Zalai Norbert EV szavatolja, hogy a Szolgáltatásokat jóhiszeműen nyújtja, az elvárható szakmai gondosság és színvonal mellett. A Zalai Norbert EV a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben elhárít minden egyéb nyílt vagy hallgatólagos szavatosságot.

A nyújtott Szolgáltatások nem kötelező érvényűek a hatóságokra, állami és felügyeleti szervekre, így nem minősülnek nyilatkozatnak vagy biztosítéknak abban a tekintetben, hogy a hatóságok, más állami és felügyeleti szervek véleménye megegyezik a Projektanyagok tartalmával. A Zalai Norbert EV által, illetve megbízásából nyújtott Szolgáltatások a konkrét Szolgáltatások nyújtásának időpontjában hatályos törvényeken, jogszabályokon, vonatkozó határozatokon, valamint más előírásokon alapulnak.

A Szolgáltatások részét képező tanácsadás során a Zalai Norbert EV szóbeli megbeszéléseket folytathat a Megbízóval az elképzeléseiről, illetve a Megbízónak megmutathatja a Projektanyagokról szóló tervezeteket. Amennyiben a Zalai Norbert EV a tervezeteket, illetve szóbeli tanácsokat írásban (így többek között e-mail útján) véglegesíti és átadja a Megbízó részére, abban az esetben ezek az írásban megerősített tanácsok hatályon kívül helyeznek minden korábbi tervezetet, illetve szóbeli tanácsadást. A Zalai Norbert EV nem tehető felelőssé azért, ha a Megbízó vagy más személyek az említett tervezetekre, illetve szóbeli tanácsadásra hagyatkoznak, vagy azok alapján járnak el.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban „Ptk.”) megengedett mértékig a Zalai Norbert EV kizárja a felelősségét az esetleges az elmaradt haszonért, bevételért egy esetleges károkozás esetén.

A Zalai Norbert EV és a Zalai Norbert EV alvállalkozóinak a jelen szerződési feltételek alapján támasztott bármilyen, így a vélelmezett szavatosságokat is magában foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása – ha a jogszabály ezt lehetővé teszi – arra az összegre korlátozódik, amelyet Ön a szolgáltatás használatáért részünkre kifizetett (illetve saját belátásunk szerint a szolgáltatás nyújtásának megismétlésére).

A Zalai Norbert EV és a Zalai Norbert EV alvállalkozói semmilyen esetben nem felelősek az ésszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért.

5. Vis maior

Egyik fél sem tehető felelőssé olyan késedelemért vagy mulasztásért, amely az adott fél hatáskörén kívül álló körülmények vagy okok miatt következett be, ideértve korlátozás nélkül a következőket: a másik fél tettei vagy mulasztásai, a másik fél által tanúsítandó együttműködés hiánya (ideértve korlátozás nélkül az irányítása alatt álló cégeket és személyeket, illetve azok vezetőit, igazgatóit, alkalmazottait és megbízottjait), tűzesetek és egyéb katasztrófák, természeti csapások, járványok, sztrájkok vagy munkaügyi viták, háborúk vagy egyéb erőszakos cselekmények, valamint bármilyen állami szerv vagy hatóság által kiadott jogszabályok, rendeletek vagy előírások.

Ha bármelyik felet vis maior állapot akadályozza a kötelezettségei teljesítésében, akkor az érintett félnek erről a körülményről értesítenie kell a másik felet, a másik fél pedig – amennyiben erre lehetőség van – haladékot biztosít a jelen Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésére.

6. A Szerződési Feltételekről

A jelen szerződési feltételeket vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó további szerződési feltételeket módosíthatjuk, például annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályok, illetve Szolgáltatásunk esetleges változásának. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a szerződési feltételeket. A feltételek módosításáról szóló értesítéseket weboldalunkon (www.smartenergetika.hu) tesszük közzé. A módosított további szerződési feltételekről szóló értesítést az adott Szolgáltatáson belül közöljük. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb tizennégy nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban egy Szolgáltatás új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek.

Ha a jelen szerződési feltételek és a Szerződésben rögzített szerződési feltételek ellentétesek egymással, a Szerződésben rögzített feltételeket kell irányadónak tekinteni.

Ha kiderül, hogy valamely szerződési feltétel érvénytelen vagy nem alkalmazható, az nem befolyásolja a többi szerződési feltétel érvényességét.

7. Alkalmazandó jog, illetékes bíróságok

A jelen feltétekre és a Szerződésre nézve a magyar jog az irányadó, és a jelen feltételekből eredő vagy a jelen feltételekkel kapcsolatos valamennyi vita esetén Ön és a Zalai Norbert EV is alávetik magukat az magyar illetékes bíróságok kizárólagos joghatóságának, azonban a Zalai Norbert EV mindezek mellett továbbra is ideiglenes jogorvoslati intézkedést (vagy az ezzel egyenértékű más sürgős jogorvoslati megoldást) kérhet bármilyen más joghatóságban is.

Általános szerződési feltételek az egyes Szolgáltatásainkat illetően

Energetikai tanúsítás Szolgáltatás

Energetikai tanúsítás Szolgáltatásunkat a mindenkor hatályos “7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról” és a “176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról” jogszabályok alapján végezzük. A kiállított energetikai tanúsítványok formai, tartalmi és egyéb előírásait tekintve a hatályos jogszabályos az irányadók.

A Zalai Norbert EV által készített energetikai tanúsítványok kizárólag energetikai célokra használhatóak fel és alkalmazhatók (statikai, építész, gépész és egyéb szakági/ kiviteli terveket, számításokat nem helyettesítik).

Az energetikai tanúsítványban szereplő fejlesztési javaslatok általános érvényűek, azok jogszabályi, kivitelezhetőségi, gazdaságossági vagy bármilyen egyéb megfelelőségéért a Zalai Norbert EV nem vállal felelősséget.

A feladatok elvégzéshez szükséges adatok megadása a Megbízó feladata, a késői vagy téves adatszolgáltatásból eredő késedelemért, hibákért a Zalai Norbert EV nem vállal felelősséget.

Az épületek határoló szerkezeteinek rétegrendjei a helyszíni felmérések/ szemrevételezés és/vagy az épület rendelkezésre álló építész tervdokumentációja, valamint az épület építési éve és a korának megfelelő általános/ jellemző épületszerkezetek figyelembevételével kerülnek meghatározásra egyéb információ hiányában. Az épületszerkezetek feltárása nem része a Szolgáltatásnak, így az ebből adódó eltérésekért Megbízott nem vállal felelősséget. Egyedi kérés alapján, felár ellenében a Zalai Norbert EV épületszerkezeti feltárást végezhet, melyből adódó szerzekezeti károkért a Zalai Norbert EV nem vállal felelősséget.

Az energetikai tanúsítványok átvételével a Megbízó elfogadja, hogy a Zalai Norbert EV által, a szolgáltatás keretein belül készített energetikai tanúsítványban szereplő épület energetikai besorolása nem lehet jobb, mint “BB – Közel Nulla Energiaigénynek megfelelő” besorolás – abban az esetben sem, ha energetikai paraméterei alapján indokolt lenne “AA”, “AA+” vagy “AA++” besorolás.

Ennek oka, hogy kizárólag jogszabályban rögzített számítási metodikával lehet “BB” kategóriánál jobb (“AA” – “AA++”) energetikai besorolást adni az épületekre, melyet a Zalai Norbert EV csak külön megbízásban rögzített feltételekkel vállal, amennyiben Megbízó az erre vonatkozó igényét előre, a szolgáltatásra vonatkozó megrendelésével vagy az arra vonatkozó szerződés aláírását megelőzően írásban jelzi.

Az épületek becsült fogyasztási adatai a jogszabályokban előírt módon és a szakma szabályai szerint kerülnek kiszámításra, ezek eltérésére vonatkozóan a valós/ mért fogyasztástól (és az ehhez kapcsolódó közvetett eltérésekre vonatkozóan, pl. egyes fejlesztésekkel elérhető költségmegtakarítást illetően) a Zalai Norbert EV semmilyen felelősséget nem vállal.

A Zalai Norbert EV energetikai pályázatokra vonatkozó szolgáltatása különösen nem terjed ki az alábbi szakterületek hatáskörébe tartozó feladatokra.

Ezen szakterületek hatáskörébe tartozó megfelelés szempontjából a Zalai Norbert EV nem vállal felelősséget:

 • Építész tervezői hatáskörbe tartozó feladatok és feltételek (pl. csomóponti kialakítások, páradiffúziós elvárások, költségvetés készítése stb.)
 • Épületgépész tervezői hatáskörbe tartozó feladatok és feltételek (pl. hőleadó oldali kialakítás lehetőségei és költségei, épületgépészeti/ hőszükségleti méretezés, stb.)
 • Statikus tervezői hatáskörbe tartozó feladatok és feltételek (pl. tetőszerkezet terhelhetősége napelemes rendszerre vonatkozó fejlesztési javaslat esetén.)
 • Egyéb szakági tervezői/ engedélyes hatósági hatáskörbe tartozó feladatok és feltételek (tűzvédelem, villámvédelem, stb.)

Energetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanúsító/ szakértői Szolgáltatás

Az energetikai pályázatokhoz kapcsolódó Szolgáltatásunkat illetően az Energetikai tanúsítás-ra vonatkozó feladatrészeket az Energetikai Tanúsítás Szolgáltatás pontban tárgyalt általános feltételekkel végezzük.

A Szolgáltatást minden esetben a releváns pályázati felhívás műszaki-szakmai elvárásainak megfelelően végezzük. A Szolgáltatás kereteiben kizárólag az energetikai tanúsítói hatáskörbe tartozó feladatok felhívásnak való megfelelőségéért vállal felelősséget a Zalai Norbert EV, melyek jellemzően az alábbiak:

 • Energetikai tanúsítvány a meglévő/ fejlesztés előtti állapotról
 • Energetikai előtanúsítvány a tervezett/ fejlesztés után állapotról
 • Energetikai pályázat kötelező energetikai tanúsítói mellékletének/ nyilatkozatának kitöltése, elkészítése
 • A pályázat során vállalt indikátorok kiszámítása éves becsült/ számított fogyasztási adatok alapján

Felhívjuk figyelmét, hogy az Energetika pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanúsító/ szakértői Szolgáltatás keretein belül végezzük ZÁRÓ energetikai tanúsítvány és nyilatkozat elkészítését a releváns pályázat/ felhívás feltételei szerint, azonban ezt a szolgáltatást minden esetben a fent felsorolt, előkészítési fázisban végzett feladatokon felül, külön díjazás ellenében tudjuk vállalni a projekt fizikai befejezését követően.

Az energetikai pályázatokhoz kapcsolódó előkészítési (pályázat benyújtásáig felmerülő) szolgáltatási díjunk – amennyiben ezzel ellentétes tartalmú külön szerződésben azt nem vállaljuk – nem tartalmazza a ZÁRÓ energetikai tanúsítvány és nyilatkozat díját.

A Zalai Norbert EV energetikai pályázatokra vonatkozó szolgáltatása különösen nem terjed ki az alábbi szakterületek hatáskörébe tartozó feladatokra.

Ezen szakterületek hatáskörébe tartozó megfelelés szempontjából a Zalai Norbert EV nem vállal felelősséget:

 • Építész tervezői hatáskörbe tartozó feladatok és feltételek (pl. csomóponti kialakítások, páradiffúziós elvárások, költségvetés készítése stb.)
 • Épületgépész tervezői hatáskörbe tartozó feladatok és feltételek (pl. hőleadó oldali kialakítás lehetőségei és költségei, épületgépészeti/ hőszükségleti méretezés, stb.)
 • Statikus tervezői hatáskörbe tartozó feladatok és feltételek (pl. tetőszerkezet terhelhetősége napelemes rendszerre vonatkozó fejlesztési javaslat esetén.)
 • Egyéb szakági tervezői/ engedélyes hatósági hatáskörbe tartozó feladatok és feltételek (tűzvédelem, villámvédelem, stb.)

Fenti feltételeknek való megfelelés a Zalai Norbert EV csak egyedi esetben, külön kérés és díjazás esetén, tervezői Szolgáltatás keretein belül vállalja.

A feladatok elvégzéshez szükséges adatok megadása a Megbízó feladata, a késői vagy téves adatszolgáltatásból eredő késedelemért, hibákért a Zalai Norbert EV nem vállal felelősséget.

Az épületek határoló szerkezeteinek rétegrendjei a helyszíni felmérések/ szemrevételezés és/vagy az épület rendelkezésre álló építész tervdokumentációja, valamint az épület építési éve és a korának megfelelő általános/ jellemző épületszerkezetek figyelembe vételével kerülnek meghatározásra egyéb információ hiányában. Az épületszerkezetek feltárása nem része a Szolgáltatásnak, így az ebből adódó eltérésekért Megbízott nem vállal felelősséget. Egyedi kérés alapján, felár ellenében a Zalai Norbert EV épületszerkezeti feltárást végezhet, melyből adódó szerzekezeti károkért a Zalai Norbert EV nem vállal felelősséget.

Az energetikai tanúsítványok átvételével a Megbízó elfogadja, hogy a Zalai Norbert EV által, a szolgáltatás keretein belül készített energetikai tanúsítványban szereplő épület energetikai besorolása nem lehet jobb, mint “BB – Közel Nulla Energiaigénynek megfelelő” besorolás – abban az esetben sem, ha energetikai paraméterei alapján indokolt lenne “AA”, “AA+” vagy “AA++” besorolás.

Ennek oka, hogy kizárólag jogszabályban rögzített számítási metodikával lehet “BB” kategóriánál jobb (“AA” – “AA++”) energetikai besorolást adni az épületekre, melyet a Zalai Norbert EV csak külön megbízásban rögzített feltételekkel vállal, amennyiben Megbízó az erre vonatkozó igényét előre, a szolgáltatásra vonatkozó megrendelésével vagy az arra vonatkozó szerződés aláírását megelőzően írásban jelzi.

Az épületek becsült fogyasztási adatai a jogszabályokban előírt módon és a szakma szabályai szerint kerülnek kiszámításra, ezek eltérésére vonatkozóan a valós/ mért fogyasztástól (és az ehhez kapcsolódó közvetett eltérésekre vonatkozóan, pl. egyes fejlesztésekkel elérhető költségmegtakarítást illetően) a Zalai Norbert EV semmilyen felelősséget nem vállal.